Phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Trường mầm non Bình Minh có 26 cán bộ giáo viên, nhân viên ( 03 CBQL, 21 giáo viên, 02 nhân viên). Tổng số 11 lớp mẫu giáo.

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, khả năm của đội ngũ, nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Năm học 2019-2020

( Kèm theo QĐ số 20 /QĐ-MNBM, ngày 03/9/2019 của Hiệu trưởng trường MN Bình Minh )

 

I. CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1. Đ/c Hà Thị Toàn:

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng: Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Các công tác : Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, Kế hoạch, tài chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác khác: hội hóa giáo dục; phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội; công tác tuyển sinh.

- Sinh hoạt tại tổ văn phòng, trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B1

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương: Phó bí thư chi bộ, Chủ tich công đoàn, Phó hiệu trưởng.

- Các công tác: Quản lý, chỉ đạo chuyên môn; thống kê chỉ số, số liệu về chuyên môn; quản lý chuyên môn khối mẫu giáo 4,5 tuổi; công tác Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi; thanh tra-kiểm tra; các cuộc vận động, các phong trào thi đua; trẻ khuyết tật; cảnh quan, môi trường sư phạm nhà trường và các lớp.

- Công tác khác: Phụ trách ng dụng công nghệ thông tin; Quản lý trang Website của đơn vị; công tác bồi dưỡng thường xuyên; số liệu bảng biểu nhà trường.

Xây dựng lịch dự giờ; điều động phân công CBGV-NV khi nhà trường tổ chức các sự kiện…; phân công cô A,B và phân lịch dạy hỗ trợ lớp có 01 giáo viên

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, thống kê theo mảng công việc được phân công

- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ mẫu giáo 5-6 tuổi; trực tiếp tham gia các

hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B2.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Tuất: Phó hiệu trưởng:

- Các công tác: Công tác nôi dưỡng, cơ sở vật chất; kiểm định chất lượng

giáo dục, xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia; công tác pháp chế, pháp luật; hồ sơ quản lý công chức, viên chức; quản lý chuyên môn khối mẫu giáo 3-4 tuổi;

- Các công tác khác: Y tế học đường; phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh, vệ sinh ATTP; công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động, vệ sinh trường lớp; thể dục sáng; các Hội thi; các hoạt động lễ hội, thăm quan; quản lý các cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn phường.

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo, thống kê theo mảng công việc được phân công

- Sinh hoạt chuyên môn tại tổ mẫu giáo 3-4 tuổi; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C3.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

II. TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CHUYÊN MÔN:

1. Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.

- Trực tiếp ký duyệt bài giảng soạn bài của giáo viên trước 5 ngày khi giáo viên thực hiện trên lớp

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với các thành viên trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

- Được giảm 03 giờ dạy/tuần để thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng ( theo Điều 5- Thông tư Số: 48/2011/TT-BGDĐT, ngày 25/10/2011).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi nhiệm vụ được giao.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Đ/c Ngô Thị Vịnh - Tổ trưởng tổ mẫu giáo 3-4 tuổi – BCH công đoàn. Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 -2020.

- Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C3; thực hiện các nhiệm vụ chung đối với giáo viên; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng trẻ và an toàn của trẻ tại lớp.

- Phối hợp với Ban giám hiệu chỉ đạo thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; tích cực tham mưu xây dựng nội bộ đoàn kết thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tham gia mua bán các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, luân phiên giám sát việc giao nhận thực phẩm hàng ngày.

* Thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân:

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường..

- Cung cấp thông tin, cử thành viên tham gia khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận các kiến nghị và phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Tham dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban thanh tra nhân dân.

- Tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

2.2. Đ/c Nguyễn Thị Kiều: Tổ trưởng tổ mẫu giáo 4-5 tuổi– BCH công đoàn.

- Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B1; thực hiện các nhiệm vụ chung đối với giáo viên; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng trẻ và an toàn của trẻ tại lớp.

- Tham gia mua bán các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động của

nhà trường.

2.3. Đ/c Hà Thị Thì - Tổ trưởng tổ mẫu giáo 5-6 tuổi.

- Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A3; thực hiện các nhiệm vụ chung đối với giáo viên; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng trẻ và an toàn của trẻ tại lớp.

- Kiêm thủ quĩ nhà trường.

III. GIÁO VIÊN

1. Nhiệm vụ chung: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người giáo viên

theo Điều 35 - Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/2015/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT):

- Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ ở lớp.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Tích cực làm mới đồ dùng đồ chơi ( Mỗi tháng làm mới ít nhất 01 loại đồ dùng, đồ chơi, phục vụ dạy và học); quản lý tốt tài sản của nhóm lớp.

- Thực hiện tổng vệ sinh lớp 01 lần/tuần.

- Chịu trách nhiệm vệ sinh, chăm sóc cây cảnh khu vực trong, ngoài lớp học.

- Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi nhiệm vụ được giao.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

( Có bảng phân công chi tiết kèm theo)

IV. NHÂN VIÊN:

1. Đ/c: Hoàng Thị Hải Thu - Kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng

1.1. Đối với nhiệm vụ kế toán:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu mua sắm, sửa chửa …và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.

- Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản; xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính, kế toán.

- Thanh quyết toán chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kịp thời, đúng chế độ.

- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo các khoản thu chi vào ngày 15 hàng tháng với Hiệu trưởng

- Phụ trách cập nhật phần mềm PMiS.

- Quản lý hồ sơ Cán bộ công chức, viên chức của nhà trường.

- Có trách nhiệm tiếp khách khi nhà trường có khách.

- Tham gia các hoạt động khác khi Hiệu trưởng phân công

1.2. Đối với nhiệm vụ của Tổ trưởng:

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch hoạt động chung của nhà trường.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của các thành viên trong tổ.

- Tham gia đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng kỷ luật các thành viên trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt Tổ Văn phòng định kỳ hai tuần một lần.

2. Đ/c: Trần Thị Mai - Nhân viên y tế học đường:

Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học, trình lãnh đạo phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

* Nhiệm vụ của nhân viên y tế học đường:

- Sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường, quản lý tủ thuốc và y dụng cụ; tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh, giáo viê và các chương trình y tế được đưa vào trường học.

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường:

+ Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trong nhà trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực, bán trú theo các quy định đã ban hành của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, nội quy của nhà trường.

+ Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của trường và theo yêu cầu của y tế địa phương.

- Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về y tế trường học do ngành Y tế tổ chức cùng các yêu cầu do y tế học đường cấp trên đề ra.

- Sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế học đường theo quy định.

- Chịu trách nhiệm tập huấn cho giáo viên các chương trình phòng chống dịch và sơ cứu ban đầu.

* Nhiệm vụ kiêm nhiệm:

- Luân phiên giám sát xuất, nhập thực phẩm hàng ngày tại bếp ăn của trường

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ kiêm công tác thu tiền của nhà trường.

- Tham gia sinh hoạt tại Tổ Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Lưu ý:

Mọi cán bộ giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước pháp luật, trước Hiệu trưởng và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách; tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phân công theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; thực hiện báo cáo, quản lý và hoàn thành hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng qui trình, thời gian quy định; chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (để t/hiện);

- Lưu: VT.

Bản điện từ

- Hộp thư của từng cá nhân.                                                                                       Hà Thị Toàn

-Trang Website của nhà trường.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 292
Hôm qua : 359
Tháng 05 : 6.472
Năm 2020 : 27.709